| algemeen | foto's | activiteiten | nieuwsflash | klassen | schoolsport | oudercomité | links | crea | gastenboek |

Klik hier om ons een e-mail te zenden Terug naar startpagina

 

U bent hier >  Algemeen  > CLB

 

Welkom
Ontstaan De Verrekijker
Opvoedingsproject
Algemene Info
Schoolbestuur
Schoolteam
Schoolraad
Oudercomité
Klassenraad
Leerlingenraad
CLB
Infobrochure 2017-2018
Ons contacteren

Samenwerking met CLB


Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het CLB Waas en Dender, Ankerstraat 63 te 9100 Sint-Niklaas. De leerlingenbegeleiding voor onze school wordt verzorgd door vanuit de vestiging Beveren:


CLB Waas en Dender- vestiging Beveren
Ciamberlanidreef 80A
9220 Beveren-Waas
tel. 03/755.58.69.
fax 03/775.93.40
e-mail: beveren@clb.net.be


Het CLB-team voor onze school bestaat uit:

       -
Onthaalteam = Sanne De Tender + Nathalie Riské
       - Medisch team = Eva Peirsman ( arts) + Kristel Rotthier ( verpleegster


De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.
Het CLB moet bijdragen tot het welbevinden van de leerlingen. Om die algemene opdracht te realiseren, situeert de begeleiding door het CLB zich op volgende domeinen:
- het leren en studeren,
- de onderwijsloopbaan,
- de preventieve gezondheidszorg,
- de ontwikkeling, gezondheid en het psychische en sociaal functioneren.

Het CLB werkt vraaggestuurd - dat wil zeggen op verzoek van de leerling, de ouders of de school - behalve voor de begeleiding die verplicht is.
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.
De begeleiding van het CLB is gratis en discreet.
Er is regelmatig overleg voorzien tussen school en CLB. We bekijken dan samen de ontwikkeling van de kleuters, we signaleren ontwikkelingstekorten of achterstanden, zoeken naar geschikte handelingsplannen, bekijken leervorderingen, leertekorten, sociale problematieken, … Samen met het CLB wordt ook gewerkt rond “leren leren” en rond de studiekeuze naar het secundair onderwijs toe.

Verplichte begeleiding
De school en het CLB maken jaarlijks afspraken over de medische onderzoeken (data, leerlingengroepen, plaats van onderzoek, vervoer..) Het CLB heeft de plicht met de schoolorganisatie rekening te houden.

De school heeft de plicht haar volledige medewerking te verlenen aan
     - de organisatie en de uitvoering van algemene en gerichte consulten
     - de profylactische maatregelen en het vaccinatiebeleid
     - de begeleidingsinitiatieven van het CLB betreffende leerplichtcontrole.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan
     - de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
    - collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

A/ Algemene en gerichte consulten.
Algemene consulten: zijn periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onder-zoeken, collectief georganiseerd voor alle leerlingen. De algemene consulten zijn bedoeld voor de leerlingen van :
- het tweede jaar in het kleuteronderwijs
- het vijfde jaar lager onderwijs.

Gerichte consulten: zijn collectief georganiseerde medische onderzoeken, gericht op bepaalde gezondheidsaspecten voor de leerlingen van :
- het eerste jaar kleuteronderwijs, op voorwaarde dat de kinderen voor 1 januari van het betrokken schooljaar drie jaar geworden zijn
- het eerste leerjaar lager onderwijs
- het derde leerjaar lager onderwijs.

De ouders kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. In dat geval wordt het consult uitgevoerd door ofwel een andere arts van hetzelfde CLB ofwel door een arts van een CLB naar keuze, ofwel door een arts die niet tot een CLB behoort, maar wel in het bezit is van het hiertoe door de regering bepaalde bekwaamheidsbewijs.
Indien het algemeen of het gericht consult niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB dat de school begeleidt, bezorgt de arts van het ander CLB of de arts die niet tot een CLB behoort, de bevindingen aan een arts van het CLB waarbij de school is aangesloten.

De kosten voor een consult dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het centrum, zijn ten laste van de ouders.

B/ Profylactische maatregelen en het vaccinatiebeleid.
Profylactische maatregelen zijn maatregelen die de verspreiding van besmettelijke ziekten moet voorkomen. Samen met het vaccinatiebeleid kaderen ze in een algemeen gezondheidsbeleid.

C/ Begeleidingsinitiatieven van het CLB betreffende leerplichtcontrole
Tegen het verplichte karakter van begeleidingsinitiatieven op het gebied van de leerplichtcontrole is geen verzet mogelijk.

D/ Het multidisciplinair dossier van uw kind
- Het multidisciplinaire dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.
- Indien uw kind van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB zal het leerlingendossier overgemaakt worden aan het Vrij CLB Waas en Dender. U hoeft daar niets voor te doen. Indien u dit niet wenst kunt u binnen een termijn van 30 dagen verzet aantekenen. Gelieve u in dit geval te wenden tot een CLB-vestiging, waar men met u de nodige formaliteiten zal vervullen.


Activiteiten schooljaar 2015-2016
Volgende consulten zijn voorzien :

1e kleuterklas
- gebeurt in de school zelf
- medische vragenlijst aan de ouders
- aanwezigheid van ouders is mogelijk
- zintuiglijk onderzoek : gezichtsscherpte en covertest
- biometrie
- spraakonderzoek

2e kleuterklas
- in het CLB ( Beveren)
- zintuiglijk onderzoek ( gezichts-, gehoorscherpte, dieptezicht, kleurentest)
- biometrie
- screening en spraaktest
- algemeen klinisch onderzoek

3e kleuterklas
- spraakscreening

1ste leerjaar
- beperkt onderzoek in de school
- biometrie
- gezichtsonderzoek, kleurentest, dieptezicht, covertest
- gebit
- vaccinatie difterie, tetanus, polio, mits schriftelijke toestemming van de ouders en na inzage van de vaccinatiekaart.

3de leerjaar
- beperkt onderzoek in de school
- biometrie
- gezichtsonderzoek
- hernieuwing vaccinaties (polio, difterie, tetanus en kinkhoest)

5de leerjaar
- volledig onderzoek in het CLB
- zintuiglijk onderzoek : gezichts- en gehoorscherpte
- biometrie
- algemeen klinisch onderzoek
- vaccinatie mazelen – bof – rubella, mits schriftelijke toestemming van de ouders
 

 

 | Copyright © VBS Verrebroek | Alle rechten voorbehouden  | Inhoud Hilde Van Puymbroeck |