Algemeen | KiVa | Foto's | Activiteiten | Nieuwsflash | Klassen | Schoolsport | Blazersklas | Schrijfdans | Oudercomité | Kangoeroewerking | Privacy Klik hier om ons een e-mail te zenden Terug naar startpagina

 

U bent hier >  Privacy

 

 

Privacy


Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.
We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van het kind heel wat gegevens.
We vragen enkel gegevens van het kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding.
De gegevens van de kinderen verwerken we hierbij met het softwareprogramma “Broekx”. We maken met de softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
De gegevens van de kinderen worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen.
We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot deze gegevens.
De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van het kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met schriftelijke toestemming van de ouders. Ouders kunnen hun toestemming steeds intrekken.

Overdracht van leerlinggegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlinggegevens overgedragen aan de nieuwe school. Dit zijn gegevens mbt de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Als ouders kan je deze gegevens op verzoek inzien.
De ouder kan zich verzetten tegen de overdracht van deze gegevens. Hiertoe brengt hij de directeur binnen de 10 kalenderdagen na de schoolverandering schriftelijk op de hoogte.
Gegevens mbt schending van leefregels door het kind zijn nooit overdraagbaar tussen scholen.
We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

Publicatie van beeld- of geluidsopnames ( foto’s, filmpjes, ... )
We publiceren regelmatig beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website en in onze Nieuwsflash. Met deze opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.
De personen die de opnames maken, zullen dit steeds doen met respect voor wie op deze beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
Bij begin schooljaar vragen we de ouders om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnames. ( zie bijlage 3 in de Infobrochure )
Een gegeven toestemming kan steeds worden ingetrokken.
We wijzen erop dat deze regels ook voor de kinderen gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die hiertoe een opdracht kregen ( bv schoolfotograaf ) beeld- of geluidsopnames maken.

Recht op inzage
Als ouder kan u zelf gegevens opvragen die we over uw kind bewaren. U kan inzage krijgen in en uitleg bij deze gegevens.
Ook kan u een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur.
We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

Bewakingscamera’s
We kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s na goedkeuring door het Schoolbestuur.
De plaatsen die onder camerabewaking staan, worden duidelijk aangeduid met een pictogram.
Iedereen die werd gefilmd, mag vragen om deze beelden te zien, maar dit kan enkel bij een grondige reden.

Beleidstekst : klik hier

 

 | Copyright © VBS Verrebroek | Alle rechten voorbehouden  | Inhoud Hilde Van Puymbroeck |